Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017

Καταστατικό Αθλητικού Οργανισμού Ανάπτυξης Ξιφασκίας

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» 
===================

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Πέμπτη 2 Νοεμβρίου του έτους 2017 οι :
1) Ιωάννης Μανομενίδης του Ευσταθίου, email: ioannismanomenidis@gmail.com... αντιπρόεδρος και αθλητής ξιφασκίας του Γ.Σ. Μέγας Αλέξανδρος Θεσσαλονίκης.
2) Γ.Σ. «ο Μέγας Αλέξανδρος» Θεσσαλονίκης, που ιδρύθηκε το 1923 στη Θεσσαλονίκη και εδρεύει στην Θ. Σακελλαρίδη 8, Θεσσαλονίκη 54248…
3) Γκιόργκι Αηραπετιάν (Giorgi Airapetian)… αθλητής σπάθης της Γεωργίας.
4) Γεώργιος Τσουρούτας… αθλητής ξιφασκίας του Ολυμπιακού Συνδέσμου Φιλάθλων Πειραιώς, Πρωταθλητής Ελλάδας στη σπάθη.
5)  Γεώργιος (Τζώρτζης) Λεωτόν… έφορος ξιφασκίας του Α.Σ. Άρης Θεσσαλονίκης.
6)  Ιωάννης Παπαγεωργίου… αθλητής ξιφασκίας του Γ.Σ. Μ.Αλέξανδρος.
7)  Αμαλία Αθανασίου… αθλήτρια ξιφασκίας του Α.Σ. Άρη.
8)  Γεώργιος Φραγκόπουλος… αθλητής ξιφασκίας του Γ.Σ. Μέγας Αλέξανδρος…
9)     Αθηνά Αμπατζή… μητέρα αθλητού ξιφασκίας του Α.Σ. Ξιφομάχος, μακρόχρονα άνεργη άνω των 50 ετών.
10)  Νικόλαος Μανομενίδης… πατέρας αθλητών ξιφασκίας.
11) Μ.Γ.Σ. Καλαμαράς «ο Απόλλων», που ιδρύθηκε το 1926 στην Καλαμαριά και εδρεύει στην Παπάγου με Σουρμένων, Τ.Κ.55132.
12) Γκιόργκι Μπαρχουνταρισβίλι (Gueorgi Barkhoudarisvili)…
13) Άγγελος Πολυζωίδης… πατέρας αθλητή ξιφασκίας…
14) Παναγιώτης Πολυζωίδης… αθλητής ξιφασκίας...
15) Στέργιος Μαρούλης… αθλητής και πατέρας αθλητών ξιφασκίας.
16) Κωνσταντίνος Τρούπκος… αθλητής ξιφασκίας του Γ.Σ. Μέγας Αλέξανδρος.
17) Χρήστου Δήμητρα… αθλήτρια του Α.Σ. Άρης.
18) Νικόλαος Μουμτζίδης… πατέρας αθλητού ξιφασκίας...
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν την ίδρυση Κοινωνικής Συνεταιριστικής  Επιχείρησης,  το  καταστατικό  της  οποίας  έχει  ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1. Συστήνεται Αστικός Συνεταιρισμός Κοινωνικού Σκοπού περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.
2. Η συνιστώμενη με το παρόν Κοιν.Σ.Επ. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με περιορισμένη ευθύνη των μελών του, εμπορική ιδιότητα και κερδοσκοπικό χαρακτήρα, κατά τον νόμο, αλλά μη κερδοσκοπικό κατά το καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της, καθώς δεν διανέμει κέρδη σε μεριδιούχους και κοστολογεί τις υπηρεσίες της με ισοσκελισμένο προϋπολογισμό και τα αποθεματικά που δημιουργεί αποσκοπεί στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ
1. Έδρα του συνεταιρισμού ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
2. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του, ο συνεταιρισμός μπορεί, για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του, να ιδρύει και να διατηρεί υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε.

 ΑΡΘΡΟ 3ο
ΣΚΟΠΟΣ
1. Σκοπός του συνεταιρισμού είναι η συλλογική και κοινωνική ωφέλεια όπως ορίζονται στις παρ.2 και 3 του αρ.2 του Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016) που θα επιτευχθεί μέσω της οργάνωσης προπονητηρίων ξιφασκίας, δράσεων ξιφασκίας και παραγωγικών μονάδων υλικών κι εξοπλισμού ξιφασκίας καθώς και κάθε άλλης δραστηριότητας αμέσως ή εμμέσως συνδεόμενης με την ανάπτυξη της ξιφασκίας, χωρίς διακρίσεις κοινωνικής ή εισοδηματικής τάξης, προωθώντας την κοινωνική καινοτομία, με την ισότιμη συμμετοχή και συνεργασία των εργαζόμενων, των αθλητών και των γονέων, μέσα από την διαμόρφωση θέσεων σταθερής και αξιοπρεπούς εργασίας, επιδιώκοντας, αλλά όχι περιοριζόμενα σε αυτά, την ένταξη κι αξιοποίηση σε αυτές τις δραστηριότητες, είτε ως εργαζόμενων είτε ως αθλούμενων, ή και τα δύο, ατόμων από ευάλωτες ή ειδικές ομάδες του πληθυσμού.
2. Ειδικότερα, σκοπός του συνεταιρισμού είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος σχετιζόμενων με την ξιφασκία.
3. Στα πλαίσια αυτά ο Συνεταιρισμός θα ασκήσει δραστηριότητες που:
α) συμβάλλουν στην κοινωνική και οικονομική ισότητα, προωθώντας την ξιφασκία σε όλες τις περιοχές όπου δεν υπάρχει, σταδιακά της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια συνολικά της Κεντρικής Μακεδονίας, ή και άλλων περιφερειών, καθώς σήμερα στην Κεντρική Μακεδονία η ξιφασκία υπάρχει μόνο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
β) προωθούν την ισότητα των φύλων, τη διαγενεακή και πολυπολιτισμική συμφιλίωση αναπτύσσοντας ισότιμα και παντού την ξιφασκία και για τα δύο φύλα, αλλά και μικτές διοργανώσεις, ακόμη και μεταξύ αρτιμελών και ΑμΕΑ, αλλά και μεσηλίκων και υπερηλίκων (κατηγορίες βετεράνων άνω των 40, 50, 60 και άνω των 70 και ετών, που σήμερα δεν απαντώνται στην Ελλάδα), σε μειονότητες κλπ, προάγοντας την ποιότητα ζωής και παρέχοντας, μέσα από την ξιφασκία, κοινωνική ένταξη και απασχόληση.
4. Πιο αναλυτικά, οι σκοποί του Συνεταιρισμού ως προς την βιώσιμη ανάπτυξη και την παροχή υπηρεσιών γενικότερου ενδιαφέροντος, εξειδικεύονται ως εξής:
            α.         Τη οργάνωση και διαχείριση τμημάτων ξιφασκίας συλλόγων, σχολείων, δήμων, ενώσεων ξιφασκίας, βετεράνων, ευάλωτων και ειδικών ομάδων στα πλαίσια της κοινοπραξίας, ισότιμα των ασθενέστερων οικονομικά ομάδων και τοπικών κοινωνιών, των μειονοτήτων και όλων των ηλικιών, μέσα από την επιτόπια δημιουργία προπονητηρίων ξιφασκίας και σε υποβαθμισμένες περιοχές, αλλά και την τιμολόγηση των υπηρεσιών με βάση κοινωνικά κριτήρια.
          β.       Την εκπαίδευση στην ξιφασκία και σε εξειδικεύσεις στα αντικείμενα της ξιφασκίας (προπονητική, διαιτησία, ξιφασκία με αμαξίδιο για ΑμΕΑ κλπ) και σε κάθε άλλη δραστηριότητα στα πλαίσια της επιχειρηματικής δραστηριότητας του συνεταιρισμού. Ειδικότερα θεωρείται προτεραιότητα για κάθε δραστηριότητα της Κοιν.Σ.Επ., ιδίως στις Λέσχες Ξιφασκίας, να αναπτύσσουν ισότιμα την ξιφασκία με αμαξίδιο, την ξιφασκία για κωφούς και κάθε άλλη ομάδα που ενδεχομένως μειονεκτεί έναντι των αρτιμελών. 
            γ.         Την έρευνα, παραγωγή (δημιουργία παραγωγικων μονάδων), εισαγωγή και εμπορία αθλητικών υλικών κι εξοπλισμού ξιφασκίας, με κανόνες δίκαιου και αλληλέγγυου εμπορίου υπηρεσιών και υλικών ξιφασκίας, βασισμένα στο διάλογο, τη διαφάνεια και τον αλληλοσεβασμό που επιδιώκει μεγαλύτερη ισοτιμία στο εγχώριο και διεθνές εμπόριο.
            δ. Σχεδιασμό και διάθεση καινοτόμων και ελεύθερων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών ξιφασκίας ή κάθε μορφή τεχνολογίας σχετικής με ή υποστηρίζουσας την ξιφασκία.
          ε.       Δικαιώματα. Την σύσταση κι εκμετάλλευση δικαιωμάτων σε εμπορικές ονομασίες, δικαιόχρησης (franchise) στην τυποποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και δραστηριοτήτων ξιφασκίας, αποκλειστικά ή σε συνιδιοκτησία με συνεργαζόμενους φορείς.
          στ.      Την προβολή της ξιφασκίας σε εκπομπές και θεάματα σχετικά με την ξιφασκία και κάθε άλλο μέσο προώθησης της ξιφασκίας.
            ζ.          Τη διοργάνωση αθλητικών δράσεων (λ.χ.. πρωταθλημάτων αναπτυξιακών, τοπικών, σχολικών, δημοτικών, διεθνών, βετεράνων, ειδικών ομάδων κλπ) και εκδρομών αθλητών και φιλάθλων, παράλληλα με την γλωσσική και πολιτιστική εκπαίδευση μελών, φίλων και πελατών, σεβόμενοι και προνοώντας για τις ιδιαιτερότητες της κάθε ηλικιακής κατηγορίας, ευάλωτης ή ευπαθούς ομάδας και των ατόμων με ειδικές ανάγκες και κάθε άλλης κατηγορίας για την οποία θα δημιουργούνται τμήματα ξιφασκίας.
          η.       Συνεργατισμός. Πραγματοποιεί όλα τα ανωτέρω επιδιώκοντας συμφωνίες συνεργασίας με κάθε ενδιαφερόμενο φορέα, κυβερνητικό ή μη και ιδιαίτερα με την Ελληνική και άλλες Ομοσπονδίες Ξιφασκίας, τους Ο.Τ.Α, τα Πανεπιστήμια και με άλλους φορείς κι επιχειρήσεις για την υλοποίηση δράσεων σχετικών με την ανάπτυξη της ξιφασκίας στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.
          θ. Περιβαλλοντική αναβάθμιση εγκατελειμένων, υποβαθμισμένων και αναξιοποίητων κτιρίων, αξιοποιώντας τα ως αθλητικούς χώρους ξιφασκίας, ή παραγωγικές μονάδες υλικών κι εξοπλισμού ξιφασκίας.
          ι.        Να μεριμνά για την πρόληψη, την υγειονομική και ψυχολογική υποστήριξη, την φυσιοθεραπεία των αθλούμενων και την κοινωνικής αρωγή για όσους έχουν ειδικές ανάγκες όπως τους αθλητές ξιφασκίας με αμαξίδιο και των οικογενειών τους.
          ια.      Να προωθεί κάθε άλλη δραστηριότητα, άμεσα ή έμμεσα σχετική με την ξιφασκία και τους σκοπούς του συνεταιρισμού.
Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών δεν υποκαθιστά τις γενικές υποχρεώσεις του Κράτους στην άσκηση της κοινωνικής πολιτικής.
5.       Οι σκοποί και η λειτουργία του Συνεταιρισμού διέπονται από τις ακόλουθες βασικές αρχές:
          α. την προαγωγή της κοινωνικής ωφέλειας,
          β. την πρόταξη του ατόμου και της εργασίας έναντι του κεφαλαίου,
          γ. τη χρησιμοποίηση των κερδών του για την ανάπτυξη της απασχόλησης και την διεύρυνση των εργασιών του.
          δ. την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.
          ε. την αποκέντρωση με μεγαλύτερο επίπεδο συγκέντρωσης την Ευρωπαϊκή Περιφέρεια.
          στ. την ισότητα με αναλογικότητα και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα στις εσωτερικές αρχαιρεσίες.
          ζ. τις αμεσοδηµοκρατικές διαδικασίες.
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια του Συνεταιρισμού είναι απεριόριστη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΄
ΜΕΛΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ –
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΛΗ
1. Μέλη του Συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν :
α) Κάθε φυσικό πρόσωπο που εμπνέεται και ευαισθητοποιείται από τις αρχές και τις επιδιώξεις του Συνεταιρισμού.
β) Κάθε Νομικό πρόσωπο που διαπνέεται από τις ίδιες αρχές και επιθυμεί να συνδυάσει την κοινωνική του δράση με τους σκοπούς του Συνεταιρισμού, υπό την προϋπόθεση τήρησης των περιορισμών που τίθενται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.4430/2016, όπως ισχύει σήμερα.
2. Δεν μπορούν να γίνουν μέλη του Συνεταιρισμού οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκουν στην Γενική Κυβέρνηση ή υπάγονται σε Φορέα Γενικής Κυβέρνησης.
3. Δεν μπορούν να γίνουν μέλη του Συνεταιρισμού νομικά ή φυσικά πρόσωπα τα οποία μετέχουν σε άλλη Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση με ίδια δραστηριότητα.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
1. Για την εγγραφή μέλους στο Συνεταιρισμό, μετά τη σύστασή του, απαιτείται υποβολή γραπτής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο προς τη Διοικούσα Επιτροπή, η οποία αποφασίζει για την αποδοχή της στην πρώτη, μετά την υποβολή της αίτησης, συνεδρίασή της. Η εγγραφή κάθε μέλους φυσικού προσώπου λειτουργεί υπέρ όλων των μελών της οικογένειας του, αλλά οι υποχρεώσεις αφορούν ειδικά το συγκεκριμένο μέλος που εγγράφεται στο συνεταιρισμό.
2. Η εγγραφή των νέων μελών εγκρίνεται από την πρώτη Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα μετά την αίτηση του ενδιαφερόμενου. Η ιδιότητα του μέλους του Συνεταιρισμού αποκτάται από τον χρόνο λήψης της απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής για την αποδοχή της αίτησης.
3. Η συμμετοχή των νέων μελών στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων και η ανάδειξή τους στα όργανα μπορεί να γίνει μόνο μετά την αποδοχή έγκρισης της εγγραφής από τη Γενική Συνέλευση. Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίζει και για την αποδοχή ή μη των αιτήσεων εγγραφής των νέων μελών που δεν έχουν γίνει δεκτές από τη Διοικούσα Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
1. Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν, εφόσον υποβάλουν γραπτή δήλωση προς τη Διοικούσα Επιτροπή.
2. Μέλος του Συνεταιρισμού διαγράφεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία 3/5 του συνόλου των μελών της Κοιν.Σ.Επ, στην περίπτωση που προβεί σε σοβαρή παράβαση των υποχρεώσεών που προκύπτουν από το Ν. 4430/2016, όπως ισχύει, και το καταστατικό και η συμπεριφορά του βλάπτει τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού. Η διαγραφή, στην περίπτωση απουσίας του μέλους από τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, γνωστοποιείται με την κοινοποίηση προς αυτό αποσπάσματος της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που περιέχει υποχρεωτικά τους λόγους διαγραφής. Μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης, το μέλος που διαγράφεται μπορεί να προσβάλει την απόφαση ενώπιον του αρμόδιου κατά τόπον Μονομελούς Πρωτοδικείου. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται από την ημέρα δημοσίευσης της τελεσίδικης απόφασης που απορρίπτει την προσφυγή ή από την ημέρα που έληξε άπρακτη η προθεσμία προσφυγής.
3. Στα αποχωρούντα ή διαγραφόμενα, κατά τα ανωτέρω, μέλη αποδίδεται η συνεταιριστική μερίδα, που εισέφεραν το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, μέσα στην οποία έγινε η αποχώρηση ή η διαγραφή, ενώ με την επιστροφή εκκαθαρίζεται η σχέση του Συνεταιρισμού με το μέλος χωρίς αυτό να έχει αξίωση επί της περιουσίας που έχει σχηματιστεί.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
1. Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
α) Να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και να συνεργάζονται στη λειτουργία του Συνεταιρισμού και να απέχουν από ενέργειες που βλάπτουν τα συμφέροντά του.
β) Να τηρούν τις διατάξεις του Καταστατικού του Συνεταιρισμού, να ακολουθούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και της Διοικούσας Επιτροπής και να προστατεύουν τα συμφέροντά του.
γ) Οι εργαζόμενοι στο συνεταιρισμό, πρέπει να είναι μέλη και υποχρεούνται να συμμετέχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων. Αδιαφορία ή παραίτηση εργαζόμενου από μέλος του Συνεταιρισμού συνεπάγεται την παραίτηση του και από εργαζόμενος και την λύση της εργασιακής σχέσης με δική του πρωτοβουλία. Η παραίτηση ανακαλείται ελεύθερα, εάν ο εργαζόμενος δεν γνώριζε αυτή τη συνέπεια, αρκεί να μην έχει προσληφθεί άλλος στη θέση του, Η αδράνεια πρέπει να οφείλεται σε αδιαφορία του μέλους κι όχι σε συγκυριακούς λόγους, προβλήματα υγείας ή άλλα σοβαρά προσωπικά προβλήματα, τα οποία ο κάθε εργαζόμενος οφείλει να προσπαθεί να τα επιλύει και να μην τα μεταφέρει στον χώρο της εργασίας του.

2. Για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται µόνο η Κοιν.Σ.Επ. µε την περιουσία της. Ειδικά, για τις υποχρεώσεις προς το Δηµόσιο ο διαχειριστής ή ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής της ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο µε την Κοιν.Σ.Επ. για τις οφειλές της προς το Δηµόσιο, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του ν. 4321/2015 (Α΄ 32), το άρθρο 115 του ν. 2238/1994 (Α΄151) και το άρθρο 4 του ν. 2556/1997 (Α΄ 270) και διατηρεί δικαίωµα αναγωγής κατά των λοιπών µελών της Κοιν.Σ.Επ.. Για τις οφειλές προς το Δηµόσιο διατηρεί δικαίωµα αναγωγής κατά των λοιπών µελών της Κοιν.Σ.Επ., τα οποία για τις οφειλές του προηγούµενου εδαφίου, ευθύνονται έναντί του απεριόριστα και εις ολόκληρον.
3. Κάθε νέο μέλος υποχρεούται να καταβάλει εκτός από το ποσό της μερίδας του και εισφορά ανάλογη προς την καθαρή περιουσία του συνεταιρισμού, όπως αυτή προκύπτει από τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσης. Η εισφορά αυτή φέρεται σε ειδικό αποθεματικό.
4. Τα μέλη του Συνεταιρισμού, μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, υποχρεούνται να καταβάλλουν την αναλογία τους στο χρηματικό ποσό που τυχόν απαιτείται για την κάλυψη ζημιών του Συνεταιρισμού.
5. Όλα τα μέλη, με την εγγραφή τους δηλώνουν στον συνεταιρισμό μία ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία θα είναι γνωστή σε όλα τα μέλη, για την μεταξύ τους επικοινωνία τους και με τον συνεταιρισμό. Επίσης δεσμεύονται να ακολουθούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας και λήψης αποφάσεων, όπως ορίζει ο εσωτερικός κανονισμός. 

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
1. Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα μίας (1) ψήφου, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχουν, καθώς και δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται υπό τους όρους του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου.
2. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να ζητεί πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων του Συνεταιρισμού και να λαμβάνει αντίγραφα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και των συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής, καθώς και των Οικονομικών Καταστάσεων του Συνεταιρισμού.  
3. Τα μέλη του Συνεταιρισμού μπορεί να είναι εργαζόμενοι  του με σχέση εξαρτημένης εργασίας, να αμείβονται για την παρεχόμενη εργασία και να έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία. Υπόχρεη προς απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης είναι η Κοιν.Σ.Επ.
4. Τα μέλη του Συνεταιρισμού που είναι εργαζόμενοι σ΄ αυτόν έχουν δικαίωμα επί των καθαρών κερδών κάθε οικονομικής χρήσης, λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών της παραγράφου 2  του άρθρου 21 του Ν. 4430/2016 περί διανομής των κερδών.
5. Η παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Κοιν.Σ.Επ. από μέλη της, που δεν βρίσκονται σε εργασιακή σχέση με αυτήν, θεωρείται μη αμειβόμενη σύμβαση εντολής κατ’ εφαρμογή των άρθρων 713 επ. Α.Κ. Η σύµβαση εντολής που συνάπτεται µεταξύ µελών και Κοιν.Σ.Επ. οφείλει να γίνεται εγγράφως, να περιγράφει µε σαφήνεια την παρεχόµενη υπηρεσία και σε καµία περίπτωση δε µπορεί να υπερβαίνει τις 16 ώρες εβδοµαδιαίως.
6. Σε αδυναμία του συνεταιρισμού να πληρώσει τα εργαζόμενα μέλη του, συνεπάγεται την υποχρέωση διαβούλευσης για επιλογή ποιες θέσεις εργαζομένων είναι ανελαστικά αναγκαίες για την λειτουργία της Κοιν.Σ.Επ., και για όσους προκύψει αδυναμία, ή εφόσον δεν ληφθεί απόφαση, τα μη αμειβόμενα μέλη δικαιούνται είτε να παραμείνουν με σύμβαση εντολής της προηγούμενης παραγράφου με προτεραιότητα  επαναπρόσληψης μόλις τα οικονομικά της Κοιν.Σ.Επ βελτιωθούν, είτε να επιλέξουν είτε να ζητήσουν την αποζημίωση απόλυσης τους.
7. Η Κοιν.Σ.Επ. δεν απολύει για οικονομικούς λόγους, μπορεί όμως να απολύσει εργαζόμενο και να αναπληρώσει τη θέση με άλλη πρόσληψη, εάν ο εργαζόμενος που αδιαφορεί για τα καθήκοντα του ή είναι αναποτελεσματικός στην εργασία του, αφού προηγουμένως εξαντλήσει τις δυνατότητες εκπαίδευσης και βελτίωσης του αναποτελεσματικού εργαζόμενου, όπως προβλέπεται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας.
ΑΡΘΡΟ 10ο
ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΜΕ ΜΗ ΜΕΛΗ
1. Κατ’ αρχήν όλοι οι εργαζόμενοι είναι μέλη της Κοιν.Σ.Επ. Ο αριθµός των εργαζοµένων µη µελών µπορεί να φθάσει μέχρι και το 50% του συνολικού ποσοστού των εργαζοµένων της Κοιν.Σ.Επ. κατόπιν αιτιολογηµένης απόφασης του Τµήµατος Μητρώου επί αιτήσεως της Κοιν.Σ.Επ. για την αντιµετώπιση έκτακτων εποχικών αναγκών για χρονικό διάστηµα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες ανά ηµερολογιακό έτος.
2. Η Κοιν.Σ.Επ  δεν έχει ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τα µη µέλη που λειτουργούν ως εθελοντές, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: α. Από την εθελοντική δράση δεν παράγονται άµεσα έσοδα για το Φορέα. β. Η δράση έχει προαποφασισθεί από τη Διοικούσα Επιτροπή του Φορέα. Η απόφαση, η πρόσκληση και το πρόγραµµα της δράσης που θα γίνει χρήση εθελοντών καταγράφονται σε πρακτικό, το οποίο προδηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Συνεταιρισμού ή σε ιστότοπο που διατίθεται για αυτόν τον σκοπό από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. γ. Οι εθελοντές έχουν καταγραφεί στο Μητρώο Εθελοντών της παρ.3 του αρθρου 3 του Ν.4430/2016.
3 Η Κοιν.Σ.Επ ευθύνεται για τυχόν ζηµίες που προξενήθηκαν στον εθελοντή κατά την παροχή της εθελοντικής του απασχόλησης στο Φορέα. Σε περίπτωση που ο εθελοντής απασχολείται εκτός της κατοικίας του ή στο εξωτερικό, η Κοιν.Σ.Επ αναλαµβάνει πλήρως τα έξοδα ταξιδιού, διαβίωσης, καταλύµατος, επαναπατρισµού και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που θα προκύψει κατά τη διάρκεια διαµονής του εθελοντή στο εξωτερικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΠΟΡΟΙ – ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΠΟΡΟΙ
Οι πόροι του Συνεταιρισμού αποτελούνται από:
1. Το ιδρυτικό κεφάλαιο και το κεφάλαιο που προκύπτει από την διάθεση νέων συνεταιριστικών μερίδων. 
2. Έσοδα από την άσκηση των δραστηριοτήτων του και την εκμετάλλευση των περιουσιακών του στοιχείων.
3. Επιχορηγήσεις από  το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς, ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β΄ βαθμού και έσοδα από άλλα προγράμματα.
4. Κεφάλαια από κληροδοτήματα, δωρεές τρίτων και παραχωρήσεις της χρήσης περιουσιακών στοιχείων.
ΑΡΘΡΟ 12ο
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ
1. Κάθε μέλος εγγράφεται τουλάχιστον με μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα, που νοείται οικογενειακή, το ύψος της οποίας ορίζεται δια του παρόντος σε εκατό ευρά (100€).
2. Τα ιδρυτικά μέλη και όσα στο μέλλον εγγραφούν, υποχρεούνται να εισφέρουν, με την καταβολή μετρητών, το ποσό που αντιστοιχεί στην υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα τους μέσα σε ένα (1) μήνα από την κατά νόμο καταχώριση του συνεταιρισμού ή την εγγραφή τους αντιστοίχως.
3. Η συνεταιριστική μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλα τα μέλη του συνεταιρισμού.
4. Εκτός από την υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου, κάθε οικογένεια δικαιούται (ή και οφείλει αναλόγως του προγράμματος που συμμετέχει) να αποκτήσει έως πέντε (5) προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες, οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, αναλόγως των προγραμμάτων που συμμετέχουν τα μέλη της. Η αξία κάθε προαιρετικής μερίδας είναι ίση με την αξία της υποχρεωτικής, (ήτοι 100€ ευρώ) και το ισόποσο αυτών καταβάλλεται από τα μέλη μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημέρα που θα δηλώσουν εγγράφως στη  Διοικούσα  Επιτροπή ότι επιθυμούν την απόκτηση προαιρετικών μερίδων.
5. Η µεταβίβαση της υποχρεωτικής συνεταιριστικής µερίδας µέλους γίνεται µόνο σε νέο µέλος και εγκρίνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή. Όλες οι μεταβιβάσεις συνεταιριστικών μερίδων καταχωρίζονται στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
6. Σε περίπτωση που μέλος φυσικό πρόσωπο αποβιώσει η αξία της συνεταιριστικής μερίδας του μέλους αυτού περιέρχεται αυτοδικαίως στον ειδικό ή καθολικό του διάδοχο. Σε περίπτωση που μέλος νομικό πρόσωπο τεθεί σε εκκαθάριση λόγω λύσης ή πτώχευσής του, η αξία της συνεταιριστικής μερίδας καταβάλλεται σε αυτό.
7. Δεν υπόκεινται σε κατάσχεση για χρέη των μελών προς τρίτους, η συνεταιριστική μερίδα και τα προϊόντα της παραγωγής των μελών από την παράδοσή τους στο Συνεταιρισμό για πώληση, διάθεση, μεταποίηση και επεξεργασία. Επίσης δεν επιτρέπεται η κατάσχεση εις χείρας του Συνεταιρισμού ως τρίτου, χρημάτων που έχουν ληφθεί από πιστωτικά ιδρύματα ως δάνειο για λογαριασμό μέλους του και απαιτήσεων για παροχές σε είδος του Συνεταιρισμού προς τα μέλη του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 13ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο του Συνεταιρισμού, δικαιούται ν' αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά το Συνεταιρισμό και έχει την εποπτεία και τον έλεγχο του οργάνου της Διοίκησης.
Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τα μέλη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης υπάγονται:
α) Η τροποποίηση του Καταστατικού.
β) Η συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας, η διάλυση και η αναβίωση του Συνεταιρισμού.
γ) Η έγκριση ή η τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.
δ) Οι γενικοί όροι της δραστηριότητας του Συνεταιρισμού.
ε) Η έγκριση του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης.
στ) Η εκλογή και απαλλαγή από κάθε ευθύνη της Διοικούσας Επιτροπής και των αντιπροσώπων σε Ενώσεις, καθώς και η οποιαδήποτε παύση των μελών της Διοικούσας Επιτροπής.
ζ) Η επιβολή εισφοράς στα μέλη για την αντιμετώπιση εκτάκτων ζημιών ή άλλων εξαιρετικών καταστάσεων.
η) Η έγκριση συμμετοχής του Συνεταιρισμού σε Κοινοπραξίες, ή Ενώσεις Συνεταιρισμών ανώτερου βαθμού και η αποχώρησή του.
Θ) Έγκριση, ρητή ή σιωπηλή, όλων των αποφάσεων των οργάνων που δημοσιεύονται, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του συνεταιρισμού.
3. Η Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού απαρτίζεται από όλα τα μέλη του, που συνέρχονται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση. Τα μέλη μετέχουν και ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως. Όλα τα μέλη μετέχουν στις συνελεύσεις και ψηφίζουν με μία (1) ψήφο η κάθε οικογένεια, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που οι οικογένειες διαθέτουν.
4. Αναλόγως της ανάπτυξης και της γεωγραφικής επέκτασης του συνεταιρισμού και της οργάνωσης που θα υιοθετηθεί, η Γενική Συνέλευση μπορεί να οργανώνεται και σε μερικές συνελεύσεις που μπορούν να λειτουργούν και σε διαφορετικό τόπο και χρόνο, με τηλεδιάσκεψη ή και διαδικτυακά, σύμφωνα με εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, όπου θα περιγράφονται αναλυτικά τα οργανωτικά θέματα της Γενικής Συνέλευσης και θα διασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή των μελών.
ΑΡΘΡΟ 14ο
ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. H τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται τρεις φορές το έτος (προγραμματισμός, απολογισμός και οικονομική λογοδοσία), αλλά κατ’ ελάχιστο µία (1) φορά κατ’ έτος πριν την υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης, µε σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής ή του διαχειριστή που απευθύνεται προς τα µέλη, τουλάχιστον προ τριών (3) ηµερών.
2. Η Γενική Συνέλευση των µελών συνέρχεται εκτάκτως µε πρόσκληση που απευθύνεται προς τα µέλη τουλάχιστον προ δύο (2) ηµερών, είτε µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, είτε µε πρωτοβουλία του διαχειριστή, είτε εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτηµα µε συγκεκριµένο θέµα προς τη Διοικούσα Επιτροπή από το 1/3 των µελών της Γ.Σ. Αν η Διοικούσα Επιτροπή αρνείται τη σύγκληση αυτή, τα µέλη αυτά δικαιούνται να τη συγκαλέσουν αυτοβούλως.
3. Αν η Διοικούσα Επιτροπή αρνείται τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης παρά το αίτημα του ενός τρίτου (1/3) των μελών, τα μέλη αυτά έχουν το δικαίωμα να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση.
4. Η πρόσκληση της Διοικούσας Επιτροπής αναγράφει τον τόπο, την ημέρα, την ώρα που θα συνέλθει η Συνέλευση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, με προσωπικές επιστολές και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο που θα αποφασίσει η Διοικούσα Επιτροπή. Τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας του άρθρου 8§5 ορίζεται ρητά ότι είναι πρόσφορα μέσα γνωστοποίησης.
ΑΡΘΡΟ 15ο
ΑΠΑΡΤΙΑ
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το 1/2 των µελών της και οι αποφάσεις επιδιώκεται να λαμβάνονται με ομοφωνία, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του συνεταιρισμό, και εν τέλει µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών της. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι παράγραφοι 1, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 5 και το άρθρο 6 του ν. 1667/1986.

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως που αντίκεινται στους νόμους 4430/2016 και 1667/1986 όπως ισχύουν ή στο Καταστατικό του Συνεταιρισμού, είναι άκυρες και εξαρχής δεν παράγουν έννομο αποτέλεσμα.
2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης προσβάλλονται από τα 2/5 των µελών της Κοιν.Σ.Επ., εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την καταχώρισή τους στο Μητρώο, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας που εδρεύει η Κοιν.Σ.Επ., κατά την τακτική διαδικασία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΘΡΟ 17ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Τη διοίκηση του Συνεταιρισμού ασκεί η Διοικούσα Επιτροπή η οποία αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) τακτικά μέλη (με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, αναλόγως των καθηκόντων) και τρία (3) αναπληρωματικά, εν μέρει αιρετά κι εν μέρει κληρωτά
2. Η διάρκεια της θητείας της Διοικούσας Επιτροπής είναι διετής για τα εκλεγμένα μέλη και εξαμηνιαία για τα κληρωτά, και μπορεί να παρατείνεται, το πολύ για τρεις (3) μήνες από τη λήξη της, εντός των οποίων θα πρέπει να συνέλθει η Γενική Συνέλευση των μελών για την εκλογή νέας Διοικούσας Επιτροπής.
3. Η Διοικούσα Επιτροπή μετά την εκλογή της συνέρχεται με πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε και εκλέγει με κατά προτίμηση διαβούλευση και ομοφωνία, ή διαφορετικά μυστική  ψηφοφορία Πρόεδρο, Ταμία και Γραμματέα, από τα εκλεγμένα μέλη της.
4. Η Διοικούσα Επιτροπή μέσα σε ένα (1) μήνα πρέπει να δηλώσει την εκλογή της για καταχώριση στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας.
ΑΡΘΡΟ 18ο
ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Η Διοικούσα Επιτροπή του Συνεταιρισμού εκλέγεται κατά το ποσοστό της συμμετοχής των μελών στις εκλογές, μετά από μυστική ψηφοφορία, από την Τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται κατά το 3ο έτος από την εκλογή της προηγούμενης, ενώ οι κενές θέσεις συμπληρώνονται με κλήρωση από τα μέλη που συμμετείχαν στις εκλογές. 
2. Οι εκλογές διενεργούνται από τριμελή εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από τη Συνέλευση.
3. Τα Μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, μέλη του Συνεταιρισμού, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και τα εκλεγμένα είναι ελεύθερα ανακλητά, αλλά ενθαρρύνονται να συμμετέχουν τα νέα μέλη στη διοίκηση του συνεταιρισμού.
ΑΡΘΡΟ 19ο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να αναπληρώνει τα μέλη αυτής με τη διαδικασία της κλήρωσης από τους ψηφίσαντες της τελευταίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από τη Διοικούσα Επιτροπή γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα για καταχώρηση στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας και ανακοινώνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών της Διοικούσας Επιτροπής, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση του Συνεταιρισμού και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέας Διοικούσας Επιτροπής. 


ΑΡΘΡΟ 20ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Η Διοικούσα Επιτροπή διοικεί και εκπροσωπεί το Συνεταιρισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση και διαχείρισή του, πλην αυτών που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, αλλά όλες οι αποφάσεις της αναρτούνται άμεσα στο διαδίκτυο για ενημέρωση των μελών, τις οποίες η Γενική Συνέλευση μπορεί να εγκρίνει ή να απορρίψει, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό.
2. Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής οφείλουν να καταβάλλουν κατά τη διαχείριση των υποθέσεων του Συνεταιρισμού την ίδια επιμέλεια που καταβάλλουν στις δικές τους υποθέσεις και φέρουν κάθε ευθύνη για την τήρηση των περιορισμών, του προς εκπροσώπηση δικαιώματος, που θέτει το καταστατικό ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
3. Η Διοικούσα Επιτροπή μεταβιβάζει οργανωτικές αρμοδιότητες της σε υπάλληλο Γενικό Συντονιστή, ο οποίος ενεργεί σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό για την προετοιμασία των υποθέσεων, την οργάνωση της λήψης αποφάσεων, την υλοποίηση τους, σε διαρκή επικοινωνία με τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, για την υπογραφής και έγκριση όλων των ενεργειών.
4. Το αξίωμα του μέλους της Διοικούσας Επιτροπής είναι τιμητικό και άμισθο.


ΑΡΘΡΟ 21ο
ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Η Διοικούσα Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα, σε ανοικτή πάντοτε, δια ζώσης ή με τηλεσυνεδρίαση, ενώ τα μέλη της ενημερώνονται διαρκώς με ηλεκτρονικό τρόπο από τον Γενικό Συντονιστή και αποφασίζουν ή εγκρίνουν τις ενέργειες του. Μπορούν να συνεδριάσουν δια ζώσης και συχνότερα αν το ζητήσει ο Πρόεδρος, ο Γενικός Συντονιστής ή το 1/3 των µελών της, αλλά όχι λιγότερα από δύο (2) άτοµα. Η σύγκλησή της γίνεται με γραπτή πρόσκληση από τον Πρόεδρο, και αν πρόκειται για τακτική συνεδρίαση και από τον Γενικό Συντονιστή, την ίδια ημέρα κάθε εβδομάδα για συγκεκριμένα θέματα ημερήσιας διάταξης. Θέματα ημερήσιας διάταξης μπορούν να προταθούν και από τα μέλη του συνεταιρισμού, και συζητούνται άμεσα αρκεί να έχουν προταθεί πριν την δημοσίευση της ημερήσιας διάταξης.
2. Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να συνεδριάσει εκτάκτως όταν τη συγκαλέσει ο Πρόεδρος της ή όποτε κριθεί αναγκαίο και ζητηθεί από το 1/3 των μελών της.
3. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος αδρανεί παρά την αναγκαιότητα, η σύγκλιση διενεργείται από οποιοδήποτε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής, όχι όμως από τον Γενικό Συντονιστή, εκτός εάν είναι και ο ίδιος εκλεγμένο μέλος της Διοικούσας Επιτροπής.


ΑΡΘΡΟ 22ο
ΑΠΑΡΤΙΑ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Η Δ.Ε. βρίσκεται  σε απαρτία  όταν  παρευρίσκονται  τρία  μέλη της από τα οποία τα δύο τουλάχιστο τακτικά και οι αποφάσεις της, επιδιώκεται να λαμβάνονται με ομοφωνία, όπως ορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό και εν τέλει µε απόλυτη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας των παρόντων µελών, υπερτερεί η ψήφος του προέδρου της. Εκπροσώπηση μέλους δεν επιτρέπεται. Οι αποφάσεις καταχωρίζονται από το Γραμματέα στο βιβλίο Πρακτικών της Διοικούσας Επιτροπής.
2. Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής δε συμμετέχει στις συνεδριάσεις, ούτε έχει δικαίωμα ψήφου όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν άμεσα αυτό, σύζυγο ή συγγενή πρώτου βαθμού.
3. Οι αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής, προσβάλλονται από τα 2/5 των µελών της Κοιν.Σ.Επ., εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την καταχώρισή τους στο Μητρώο, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας που εδρεύει η Κοιν.Σ.Επ., κατά την τακτική διαδικασία.
4. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται αναλογικά το άρθρο 7 του N.1667/1986.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΄
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΒΙΒΛΙΑ

ΑΡΘΡΟ 23ο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Η Διαχειριστική Χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Η πρώτη Διαχειριστική Χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση του Συνεταιρισμού και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

ΑΡΘΡΟ 24ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1. Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης η Διοικούσα Επιτροπή συντάσσει τις Οικονομικές Καταστάσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και την Έκθεση Διαχείρισης, και τις υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση.
2. Οι οικονομικές καταστάσεις και η Έκθεση Διαχείρισης της Διοικούσας Επιτροπής πρέπει να είναι στη διάθεση των μελών του Συνεταιρισμού δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Η Διοικούσα Επιτροπή υποχρεούται να αποστείλει τις Οικονομικές Καταστάσεις εντός προθεσμίας τριάντα  (30) ημερών από την ημερομηνία έγκρισης τους από τη Γενική Συνέλευση, στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.


ΑΡΘΡΟ 25ο
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ
1. Τα κέρδη του Συνεταιρισμού δε διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν τα μέλη αυτά είναι και εργαζόμενοι (συμπεριλαμβανομένων των εθελοντών).
2. Τα κέρδη διατίθενται ετησίως ως εξής:
α. κατά ποσοστό 10% για το σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού,
β. κατά ποσοστό έως 30% διανέμονται στους εργαζόμενους και στους εθελοντές, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της επιχείρησης, αφαιρούμενου του κινήτρου παραγωγικότητας - μπόνους για όσους το έχουν ήδη λάβει, ενώ το υπόλοιπο διατίθεται σε δραστηριότητες του στοιχείου γ΄,
γ. το υπόλοιπο (60% ή και περισσότερο) διατίθεται για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη γενικότερη διεύρυνση της παραγωγικής του δραστηριότητας.
3. Αν στο τέλος κάποιας χρήσης προκύψει ζημία, η οποία δεν καλύπτεται από το αποθεματικό της Κοιν.Σ.Επ., οι συνέταιροι υποχρεούνται να καταβάλουν ορισμένο χρηματικό ποσό για την κάλυψη των ζημιών του συνεταιρισμού, έως την αξία του μεριδίου τους, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 26ο
ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
1. Ο Συνεταιρισμός τηρεί τα βιβλία που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία και επιπλέον τηρεί:
α) Βιβλίο Μητρώου Μελών του Συνεταιρισμού στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά η ημερομηνία εγγραφής, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός των μερίδων και η αξία τους καθώς και η χρονολογία τυχόν διαγραφής των μελών.
β) Βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.
γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΄
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 27ο
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
1. Ο Συνεταιρισμός διαλύεται:
α) Αν διαγραφεί από το Μητρώο  Κοινωνικής Οικονομίας μετά από απόφαση της αρμόδιας Διοικητικής Αρχής, με την επιφύλαξη της παρ.9 του αρ.11 του Ν.4430./2016.
β) Αν τα μέλη του μειωθούν κάτω των πέντε
γ) κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 15 του Ν.4430/2016
δ) σύµφωνα µε τα άρθρα 10 και 11 του ν. 1667/1986,
ε) Αν λήξει ο χρόνος διάρκειάς του, όπως ορίζεται στο καταστατικό αυτό, εκτός αν αποφασισθεί προηγούμενα από τη Γενική Συνέλευση   η παράταση της διάρκειάς του.
στ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.
ζ) Αν κηρυχθεί σε πτώχευση.
2. Η διάλυση του Συνεταιρισμού καταχωρίζεται στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

ΑΡΘΡΟ 28ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
1. Την µε οποιονδήποτε τρόπο λύση της Κοιν.Σ.Επ. ακολουθεί η θέση της σε εκκαθάριση, στοιχεία τα οποία καταχωρίζονται στο Μητρώο.
2. Η Κοιν.Σ.Επ. λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται και µετά τη λύση της, για όσο χρόνο διαρκεί η εκκαθάριση. Τα µέλη της Κοιν.Σ.Επ. καθίστανται συνεκκαθαριστές µετά τη θέση της Κοιν.Σ.Επ. σε εκκαθάριση, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά. H Γενική Συνέλευση µπορεί να διορίσει άλλο ή και τρίτο φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ως εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές δεν αµείβονται για τις υπηρεσίες εκκαθάρισης. Κατά την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεµείς υποθέσεις, και ιδίως εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και εξοφλούνται τα χρέη. Αν αποµένει µόνο παθητικό, οι εκκαθαριστές προβαίνουν στην περάτωση της εκκαθάρισης. Αν αποµένει ενεργητικό, τα µέλη λαµβάνουν την ονοµαστική αξία των συνεταιριστικών τους µερίδων, ακέραιη ή αναλογικά εφόσον το ποσό που αποµένει δεν επαρκεί. Αν αποµένει αδιάθετο ενεργητικό, αυτό περιέρχεται στο Ταµείο Κοινωνικής Οικονοµίας.
3. Αν οι εκκαθαριστές είναι περισσότεροι του ενός, οι αποφάσεις αυτών λαµβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία.
4. Οι αποφάσεις των εκκαθαριστών προσβάλλονται από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την καταχώρισή τους στο Μητρώο, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας που εδρεύει η Κοιν.Σ.Επ., κατά την τακτική διαδικασία.
5. Η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης καταχωρίζεται στο Μητρώο
6. Αν η Κοιν.Σ.Επ. κηρυχθεί σε πτώχευση, ακολουθείται η πτωχευτική διαδικασία.
7. Αν η Κοιν.Σ.Επ. λύθηκε λόγω λήξης της διάρκειάς της ή λόγω πτώχευσης, η οποία όµως ανακλήθηκε ή περατώθηκε µε συµβιβασµό, είναι δυνατή η αναβίωσή της µε απόφαση της γενικής συνέλευσης, υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος, η οποία καταχωρίζεται στο Μητρώο. Σε περίπτωση αναβίωσης θεωρείται ότι η Κοιν.Σ.Επ. δεν λύθηκε ποτέ.
8. Αν η Κοιν.Σ.Επ. λύθηκε επειδή τα µέλη της µειώθηκαν κάτω του ελαχίστου ορίου, η αναβίωση είναι δυνατή, αν µέσα σε τρεις (3) µήνες συµπληρωθεί ο απαιτούµενος ελάχιστος αριθµός µελών κατόπιν έγκρισης εισόδου νέων µελών από τη γενική συνέλευση.
9. Η απόφαση της αναβίωσης λαµβάνεται από τα 3/5 του συνόλου των µελών της Κοιν.Σ.Επ. και καταχωρίζεται στο Μητρώο.
10. Η αναβίωση δεν είναι δυνατή µετά την έναρξη διανοµής του αποµένοντος ενεργητικού στα µέλη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο
Το Καταστατικό αυτό ρυθμίζει τα θέματα εκείνα που αξιώνει ο Ν.4430/2016, όπως ισχύει. Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν.1667/1986,  όπως ισχύει.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Η πρώτη Διοικούσα Επιτροπή του Συνεταιρισμού αποτελείται από τους Ιωάννη Μανομενίδη, Γεώργιο (Τζώρτζη) Λεωτόν και Αμαλία Αθανασίου.
Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή μεριμνά για την έγκριση του καταστατικού και τη σύγκλιση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης  της Κοιν.Σ.Επ.
Η θητεία της ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μελών, που θα συγκληθεί αμέσως μετά την έκδοση της βεβαίωσης εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι δίνουν με το παρόν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Ιωάννη Μανομενίδη... να υποβάλει το παρόν καταστατικό στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας για εγγραφή και καταχώρηση στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και να εκπροσωπεί αυτούς έναντι της συγκεκριμένης Αρχής μέχρι την έγκρισή του.
ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Κατατέθηκε με Πρωτόκολλο 52106/2873/ 8 Νοε. 2017

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου